จัดอันดับเรื่องราวรอบโลก

10 ประเทศน่าอยู่ ปี 2022

10 อันดับประเทศน่าอยู่ที่สุดในโลกประจำปี 2022

10 อันดับประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในปี 2022 จากการรายงานของ CS Global Partners บริษัททางการตลาดระดับโลก ได้ระบุถึงดัชนีความเป็นพลเมืองโลก World…